POVLTAVSKÁ PROMENÁDA A ZELENÁ PÁTEŘ MĚSTA

10. Ledna 2022

Zapojte se do plánování – vyplňte dotazník

Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy připravuje strategickou studii pro rozvoj přírodního okolí dnešní Povltavské ulice, okolí Pelc – Tyrolky a potoka Rokytky v Libni. Dotazník je možností pro nápady a připomínky veřejnosti k budoucímu rozvoji této důležité zelené páteře města podél řeky Vltavy. 

https://povltavska.urad.online/

STRATEGICKÁ STUDIE POVLTAVSKÉ PROMENÁDY A JEJÍHO PŘÍRODNÍHO OKOLÍ

Proč se projekt dělá

Důvodem pořizované studie je návrh obousměrného tunelového řešení Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka –Balabenka, který umožní odklon dopravy z ulice Povltavské a její proměnu ve zklidněnou pobřežní promenádu. Byť výhledové vyloučení dopravy zPovltavské ulice je velkým benefi tem, je to stále poměrně dlouhodobý výhled. Studie je tedy zamýšlena tak, aby pojmenovala cílovou vizi a zásady pro širší související přírodní a parkové území zelené páteře podél Vltavy a Rokytky včetně zelených svahů nad Vltavou a vlastního toku Rokytky v Libni. Dáleby studie měla defi novat projekty, které je možné realizovat již nyní nezávisle na Městském okruhu. Aby rekreační páteř Povltavské promenády v budoucnu skutečně fungovala, je nutné věnovat dostatečnou péči i jejímu prostředí. Strategická studie je zadaná usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 577 ze dne 22. 3. 2021, zpracovatelem studie je IPR Praha ve spolupráci s týmem Jana Kasla (JKArchitekti - architektura, urbanismus, SATRA – doprava, Rehwaldt LA – krajinářská architektura)

Jaký je rozsah projektu

Nová zelená páteř propojí tři celoměstsky významné rekreační celky: plánovaný Rohanský park na Karlínském břehu Vltavy, rekreační oblast kolem Rokytky ve Vysočanech a Hloubětíně s Trojskou kotlinou, rozsah území je tedy stanoven tak, aby vznikl ucelený rámcový plán pro celé toto území a zahrnoval hlavní přírodní enklávy i konfliktní místa, která se v tomto úseku nacházejí. 

Harmonogram projektu

2021

červenec – srpen PŘEDBĚŽNÁ ANAL¯ZA ÚZEMÍ

Výstupy: Prezentace a podklady pro workshopy

září – listopad STRATEGIE

Workshop 1 HODNOTY A PROBLÉMY

Výstupy: Teze

Workshop 2 VIZE A CÍLE

Výstupy : Formulovaná vize + cíle + zásady

prosinec DOPRACOVÁNÍ ANAL¯ZY ÚZEMÍ

Výstupy: Analýzy uzemí

prosinec a leden Osobní setkání se stakeholdery + komunitními aktéry

2022

únor – březen ZPRACOVÁNÍ PROSTOROVÉ KONCEPCE

Výstup: NÁVRH Strategické studie

2/2 březen PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU

Workshop 3

duben DOPRACOVÁNÍ STUDIE

Zdroj: IPR Praha

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ