Studie revitalizace toku Rokytky

11. Dubna 2018

MČ Praha 8 má k dispozici Studii proveditelnosti revitalizace toku Rokytky, kterou představí jednotlivým dotčeným orgánům. Na základě jejich vyjádření bude definována výsledná varianta s rozpracovanou etapizací projektu.

MČ Praha 8 Studii proveditelnosti revitalizace toku Rokytky zadala k vyhotovení v říjnu 2017. Řešeným úsekem je koryto Rokytky od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek Elsnicova náměstí, pro které je navržena revitalizace včetně odstranění zakrytí koryta vodního toku. Studie proveditelnosti je součástí plánované proměny území Palmovky v rámci projektu Palmovka 2030.

Cílem bylo vypracovat studii proveditelnosti revitalizačních opatření v daném území v souladu se všemi požadavky. Respektovány jsou požadavky na ochranu území a také na využitelnost území z hlediska jeho estetické hodnoty. Zpracovaná dokumentace se soustřeďuje na řešení, hodnocení a rozpracování těchto bodů:

  • Zajištění a vyhodnocení podkladů
  • Šetření v terénu
  • Provedení dotazníkové ankety
  • Provedení analýz stávajícího stavu a souladu s koncepčními dokumenty hl. m. Prahy a městské části Praha 8
  • Vyhledání fotografií míst (ČR, zahraničí) s obdobným zásahem do řeky ve městě
  • Provedení majetkoprávní analýzy
  • Provedení analýzy geologických a hydrogeologických poměrů
  • Provedení analýzy geomorfologického potenciálu a hydromorfologického stavu

Více o revitalizaci se dozvíte na stránkách MČ Praha 8.

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ