Rozhovor s Lukášem Vackem

20. Listopadu 2020

Projekty řešíme s občany.

Již během studia architektury na ČVUT se Lukáš Vacek profiloval především jako urbanista. 
Téma jeho doktorské práce bylo „Identita městského prostoru – podoby a proměny různých forem městského prostoru v průběhu času“. Jeho práci hodně ovlivnily i zahraniční pracovní zkušenosti, například účast ve velké urbanistické soutěži na centrum Milána, kde byl na stáži u slavného architekta Renza Piana. V České republice pak působil i jako odborný asistent tří náměstků pro územní rozvoj hl. m. Prahy.

Jaký je váš vztah k Praze 8?

Více než kladný. Během studijního programu v Benátkách jsem se seznámil se svojí budoucí manželkou, která studovala bohemistiku a ve svých pracích se často a do hloubky věnovala Bohumilovi Hrabalovi. Takže Libeň jsme ze „studijních důvodů“ prolezli křížem krážem. V Karlíně, ještě před povodněmi, jsme zase měli naše první společné bydlení. Od té doby se Praha 8 v mém životě objevila ještě mnohokrát a v roce 2014 poprvé i pracovně, kdy jsem se podílel na první participaci na území Palmovky. Na „osmičce“ často zůstávám i po pracovní době hlavně v bezvadném klubu Aikido Karlín.

Zastáváte pozici vedoucího oddělení plánování a rozvoje. To je relativně nové oddělení, proč a za jakým účelem vzniklo?

Na Úřadě MČ Praha 8 dlouhodobě skvěle funguje tým kolegů v oddělení architekta městské části v čele Ivetou Zikmundovou. To, co v Praze 8 chybělo, byla koncepční rozvojová politika pro celé území této rozsáhlé městské části, kterou se snaží utvářet právě naše oddělení. Po necelých 18 měsících máme za sebou jasné výsledky, které by nevznikly bez skvělé spolupráce s kolegyněmi a kolegy z ostatních oddělení a zejména bez věcné diskuse napříč politickým spektrem, v čele s místostarostou Jiřím Vítkem a radním Tomášem Hřebíkem, kteří mají územní a strategický rozvoj ve svých gescích.

Můžete být konkrétnější?

Ihned po vzniku oddělení plánování a rozvoje na konci jara 2019 jsme provedli mnoho hloubkových průzkumů a rozborů územně plánovacích dokumentací a shodou okolností v tu samou dobu přišel pokyn z magistrátu, aby Praha 8 přichystala podněty na změnu územního plánu. Ačkoli to bylo hned na „rozjezd“ docela velké sousto, tak jsme ho přivítali a byl to vlastně pro nás takový impuls, abychom zrevidovali a napravili věci, které jsou v územním plánu již přežité či fakticky nefungují. Na druhou stranu jsme využili jedinečné příležitosti a potenciálu jednotlivých lokalit Prahy 8 a navrhli jsme více než dvacítku změn územního plánu. Drtivá většina z nich byla na úrovni hlavního města schválena k pořizování a mnohé z nich byly podmíněny doložením podkladových studií, kdy až na dvě studie již máme všechny zpracované. A to vnímám jako velký úspěch v rekordně krátké době.

To znamená, že proměny Prahy 8 už mají nějaké reálné obrysy?

Určitě se k nim blížíme. Chceme ale o projektech s občany i institucemi komunikovat, koneckonců co do rozlohy připravovaných projektů jde o více než pětinu území Prahy 8. Jeden z příkladů participace je proměna Palmovky, která je zaštítěna platformou PalmovkaTEĎ, v koordinaci zastupitele Petra Pelce. Tady bych rád vyzdvihl zejména úspěšné jednání s Institutem plánování a rozvoje, na základě kterého se nám daří zabránit myšlence tunelu pod Palmovkou, a na- opak se zasazujeme o vybudování jižního obchvatu Libně, který odkloní automobilovou dopravu z ulice Sokolovská a napomůže tak jejímu zklidnění a umožní její revitalizaci.

Nicméně i další plánované projekty na Palmovce již nabírají konkrétní obrysy, například úspěšně proběhl konkurz na umělce-sochaře, který dotvoří spolu s architekty budoucí tvář náměstí Bohumila Hrabala. Až to podmínky dovolí, počítáme a věříme v účast občanů na participativním projednávání podoby budoucího parku mezi Invalidovnou a Palmovkou.

Za velmi významný projekt považuji i přeměnu okolí bazénu Šutka, kdy současný stav je zcela nevyhovující a značně zanedbaný. Potenciál významu jednoho ze tří 50 metrových bazénů v rámci celé Prahy bude maximálně využit a přetaven v plnohodnotné celoměstské sportovně-rekreační centrum pro všechny věkové skupiny.

Plán pro Libeňské kosy i navazující jižní území mimo jiné počítá s tím, že bude vybudován multifunkční park, kde využijeme blízkost řeky, přístavišť, zahrádek, a přirozeně tak propojíme zatím solitérní zeleň, díky čemuž získá Praha 8 kvalitní zelené plíce a svou vlastní „Stromovku“.

Chystáme plán transformace okolí radnice, takzvaného Bílého domu, s možností vytvoření kampusového centra veřejných budov. Kromě těchto konkrétních „velkých“ projektů řešíme samozřejmě i operativní, obecně plánovací úkoly, jako problematiku průchodnosti celého území, rekonstrukci cyklostezek, jednáme o oblasti kolem Rokytky, kde prosazujeme její zpřístupnění tam, kde to bude možné. Úzce spolupracujeme s Českým zahrádkářským svazem a připravujeme koncepci k rozvoji zahrádkaření.

Vnímáme také reálné dopady změny klimatu na naše obyvatele, a proto ve spolupráci s odbor- níky připravujeme konkrétní kroky k adaptaci na tuto změnu i ke zmírňování jejich nepříznivých dopadů. Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou uvažujeme například o návrhu na úpravy zastávek hromadné dopravy nebo vysazování malých lesíků v areálech škol a pobytových zařízení.

Je toho opravdu hodně a doufám, že už brzy nebudou všechny tyto myšlenky „jen“ na papíře, ale reálně napomohou zvyšování kvality života obyvatel Prahy 8. S tím nám pomáhá celá řada velmi kvalitních architektů, ale i výborná spolupráce s vysokými školami. 

Budou na tyto ambiciozní plány finance?

Právě a jenom v případě, kdy budeme mít kvalitní koncepční politiku rozvoje městské části a zároveň budeme mít připravené projekty k realizaci, tak můžeme zodpovědně finančně plánovat. Aby bylo možné představu zvelebování veřejného prostoru realizovat v takovém rozsahu, jako jsem nastínil, chystáme takzvané Zásady pro jednání s investory. Rozvoj a výstavba v městě nemůžou být samoúčelné a sobecké a v rámci společenské odpovědnosti firem by se investor měl chovat hlavně jako „dobrý soused“ a partner. Finalizujeme tedy nyní pravidla pro využívání fondu, do kterého budou investoři vkládat finanční příspěvky, které pak využijeme na zlepšení veřejné infrastruktury naší městské části.

zdroj: měsíčník Osmička 12/2020

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ