Zápis dětí do 1. ročníků ZŠ MČ Praha 8 pro školní rok 2020/2021

23. Ledna 2020

Začínají zápisy dětí do 1. ročníků základních škol. Kdy probíhají zápisy do škol na Palmovce a kdy se mohou rodiče seznámit s průběhem výuky?


Základní škola, Praha 8, Palmovka 8
Dny otevřených dveří: 5. a 12. března v 8:00–17:00 hod.
Zápis: 6. a 7. dubna ve 14:00–17:00 hod.

Základní škola Bohumila Hrabala, Praha 8,Zenklova 52
V budově Zenklova 52
Den ukázek výuky: 25. března v 8:00–10:45 hod.
Konzultace pro rodiče v 17:00 hod.
Zápis do 1. ročníku: 7. a 8. dubna ve 14:00–18:00 hod.

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka je stanovena § 36 odst. 3 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31.08.2020 a děti s odkladem školní docházky. Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu v souladu s § 178 odst. 2 školského zákona, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Školské obvody základních škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol, viz www.praha8.cz .

Mgr. Petr Svoboda
vedoucí odboru školství

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ