Palmovka 2030

Smyslem tohoto přehledu záměrů je shromáždit na jednom místě všechny dostupné informace o plánovaných investicích v oblasti Palmovka za účelem koordinace a informování veřejnosti. 

Městská část Praha 8 tento přehled sestavuje na základě informací z více zdrojů. Skutečnost, že je záměr uveřejněn na tomto webu, nevyjadřuje jakékoliv stanovisko Městské části Praha 8 k danému záměru.  Informace jsou pravidelně aktualizovány, přesto je nutné k tomuto seznamu přistupovat jen jako k orientačnímu přehledu. 

  • MAPA
  • SEZNAM

Aktuální projekty na Palmovce

Úprava veřejných prostranství
Projekty úprav veřejných prostranství tedy ulic, náměstí a parků včetně lokálních dočasných a dlouhodobých intervencí.
Známé záměry
Známé developerské a jiné investiční záměry v různých stádiích přípravy.
Území s plánovanou změnou
Vyznačení území, ve kterém územně plánovací dokumentace počítá se změnou využití a s nutností definovat novou urbanistickou strukturu.
Dopravní infrastruktura
Plánované projekty dopravní infrastruktury a její rekonstrukce včetně projektů, které vyplývají z platné územně plánovací dokumentace, ale nebyly dále rozpracovány.
Pro přiblížení / oddálení mapy držte také klávesu ctrl.
Pro posouvání, přibližování a oddalování mapy použijte dva prsty.
MČ Praha 8
Studie

Zklidnění dopravy Na Hrázi - Kotlaska

zdroj: MČ Praha 8
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / Technická správa komunikací
realizováno

Rekonstrukce povrchů Zenklova

zdroj: MČ Praha 8
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
vydané územní rozhodnutí, realizace nejistá

Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU

Rozvojové území Rohanské nábřeží

zdroj:

Rozvoj transformačního území Rohanské nábřeží bude důležitým krokem k propojení kompaktní zástavby Palmovky s Karlínem. Celkové urbanistické řešení s propracovanou strukturou veřejných prostranství by mělo zlepšit prostupnost území a přístup k rekreačnímu zázemí podél Vltavy. 

VÍCE O PROJEKTU

Rozvojové území Palmovka

zdroj:

Pro budoucnost oblasti Palmovka je stěžejní urbanistické a funkční vyřešení tohoto území.

Většina pozemků je ve vlastnictví samosprávy nebo jimi kontrolovaných organizací (DPP).

Stávající situace je příležitostí pro koncepční a koordinovaný rozvoj území, který dále rozvine jeho současné hodnoty. Zodpovědnost za celkovou koncepci by neměla být na jednotlivých investorech, ale na samosprávě. 

VÍCE O PROJEKTU

Území autobusového nádraží

zdroj:

Území již vysloužilého autobusového nádraží je v územním plánu vedeno jako území s polyfunkčním využitím všeobecně smíšeným a všeobecně obytným. DPP nyní jedná o jeho prodeji. Následně by mělo být investorem transformováno na obytnou a komerční funkci. 

VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha/TSK
platná povolení, realizace nejistá

Rekonstrukce Libeňského mostu

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.

Pobřežní IV jih / jižní obchvat Libně

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.

Pobřežní IV sever / tunel pod Palmovkou

zdroj:

Podán podnět na změnu územního plánu o vyjmutí tunelu. 

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
ve výstavbě

Sídlo MČ Praha 8 a ZZS bývalé Centrum Nová Palmovka

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / Marina Boulevard s.r.o.
ve výstavbě

Soubor bytových domů Dock C – Marina Boulevard

zdroj: Crestyl

Marina Boulevard je poslední etapou rezidencí DOCK. Celková podlažní plocha projektu činí 14 288 metrů.

VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / River Watch 3 s.r.o.
ve výstavbě, termín dokončení léto 2018

Soubor bytových domů Dock B – River Watch III

zdroj: Crestyl

Soubor obytných domů o celkové rozloze 7 939 m, jejichž komplex tvoří nízkopodlažní bytové domy, které doplní stávající zástavbu v blízkosti Vltavy. 

VÍCE O PROJEKTU
DPP / Akvo / Discovery Group
stavební řízeno zastaveno (2007)

Polyfunkční dům na místě autobusového nádraží

zdroj:

Polyfunkční dům Palmovka One se záměrem na vybudování 277 bytů o 25 000 m obytných ploch

VÍCE O PROJEKTU
CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. (zastupován CENTRAL GROUP a.s.)
zahájeno územní řízení

Obytný soubor Zenklova Praha 8 - Libeň, při komunikaci Vojenova

zdroj: spis. zn. MCP8 102231/2017/OV.Pet

Jedná se o novostavbu obytného souboru sestávajícího se ze dvou bytových domů (AB a C) včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení staveniště a informační tabule. Vlastní stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 3645, 3646/1, 3646/3 v k.ú. Libeň.

VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
vydáno územní rozhodnutí

Soubor kancelářských budov Dock IN 05

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 14 100 m2 HPP kancelářské plochy a 3 200 m2 HPP pro služby a obchody. 

VÍCE O PROJEKTU
Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
ve výstavbě

Soubor kancelářských budov Dock IN 03

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 17 400 m2 HPP kancelářské plochy a 2 400 m2 HPP pro služby a obchody.

VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
realizováno

Bezbariérový přístup do stanice metra Palmovka

zdroj: Dopravní podnik hl. města. Prahy
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
realizováno

Rekonstrukce tramvajové tratě Zenklova

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Rekonstrukce Thomayerových sadů

zdroj: MČ Praha 8

Obnova Thomayerových sadů s sebou přináší opravy cestní sítě, schodišť a zábradlí. V neposlední řadě proběhnou úpravy stávajících vegetačních prvků a mobiliáře.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
v přípravě

Kavárna na náměstí

zdroj: MČ Praha 8

Kavárna v předprostoru budovy Komerční banky u stanice metra promění dnes nevyužívaný prostor v místo k posezení. Objekt tvořený recyklovaným lodním kontejnerem a dřevěným pódiem dotváří hranu náměstí a jeho provoz umožní sociální kontrolu nad tímto veřejným prostorem.

Dokument ke stažení

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
v přípravě

Infocentrum s rozhlednou

zdroj: MČ Praha 8

Hmotově objekt vytváří dočasnou hranu budoucímu náměstí na Palmovce a pomáhá prostor definovat, svojí funkcí reaguje na potřebu informovat veřejnost o revitalizaci Palmovky a obecně o dění v této dynamicky se rozvíjející části Prahy. Rozhledna o výšce 9 m umožní sledovat proměnu místa z ptačí perspektivy a nahlížet tak za „okraj stavebních ohrad“ projektů v okolí.

Dokument ke stažení

VÍCE O PROJEKTU
TSK a.s.
v přípravě

Revitalizace Elsnicova náměstí

zdroj:

Předmětem veřejné zakázky je oprava území u mostu přes Rokytku od Zenklovy ulice po Voctářovu. Odkryto bude mimo jiné koryto potoka. Rovněž bude vyměněna dlažba a lavičky či koše.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Revitalizace Libeňského podzámčí

zdroj:

MČ Praha 8 dokončila v létě 2018 revitalizaci Libeňského podzámčí, které bylo několik let v žalostném stavu a zcela nepřístupné. 

VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / IPR Praha
v přípravě

Rohanský park

zdroj: https://www.palmovkated.cz/aktuality/praha-vypracuje-studii-rozvoje-rohanskeho-a-libenskeho-ostrova/
Rada hlavního města Prahy odsouhlasila v září 2019 návrh náměstka pro územní rozvoj a plánování Petra Hlaváčka a náměstka pro životní prostředí Petra Hlubučka, aby byla vypracována koncepční studie pro Rohanský a Libeňský ostrov. Výsledkem studie bude návrh řešení jednoho z posledních území pro vytvoření velkého metropolitního parku v centru města.


VÍCE O PROJEKTU
TSK, a.s.
v realizaci

Cyklostezka spojující Prahu 8 a Prahu 9

zdroj: TSK, a.s.

Nová cyklostezka na Balabence v Libni propojí území Prahy 8 a 9. Stezka povede pod Čuprovou ulicí v místě, kde tato ulice vede po mostě. Během stavby bude také upraveno koryto Rokytky nebo opraveny komunikace.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
Ve fázi DUR+DSP

Předláždění tramvajové křižovatky a úprava veřejného prostranství

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Metrostav
realizováno

Rekonstrukce haly Palmovka Open Park O

zdroj:

Rekonstrukcí haly Palmovka vznikne 8 415 m nových kancelářských ploch. 

VÍCE O PROJEKTU
Metrostav / Palmovka 4, s.r.o.
realizováno

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV

zdroj:

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV nabídne 11992 m  kancelářských ploch a 998 m pro služby a obchody. 

VÍCE O PROJEKTU
Metrostav / Palmovka 3, s.r.o.
realizováno

Kancelářská budova Palmovka Open Park III

zdroj:

Kancelářská budova komplexu Palmovka Open Park III přináší novou plochu 9672 m kancelářských prostor. 

VÍCE O PROJEKTU
p. Šípek, p. Šípková
vydáno územní rozhodnutí

Bytový dům Kotlaska

zdroj: spis. zn. MCP8 023307/2009/OV.Hrd

Bytový dům Kotlaska nabídne 30 bytů. Celková podlažní plocha činí 2800 m. 

VÍCE O PROJEKTU
Katsumi, a.s.
vydáno stavební povolení

Bytový dům Rezidence Elite

zdroj:

Rezidence Elite vytvoří na Palmovce 3100m obytných ploch. 

VÍCE O PROJEKTU
City Loft s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí

Bytový dům City Loft

zdroj:

Projekt City Loft představuje záměr na vybudování bytového domu s 58 byty o celkové ploše 5 200 metrů.

VÍCE O PROJEKTU
Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí

Polyfunkční dům při ulici Zenklova

zdroj: Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.

Polyfunkční dům Zenklova představuje záměr na vybudování 30 bytů, celkové plochy nezjištěny.

VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / TSK / Crestyl
vydáno územní rozhodnutí

Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně

zdroj:
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí

Rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka - blok

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí

Rekonstrukce tramvajové tratě Sokolovská, U Balabenky

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
v přípravě

Předprostor nové budovy Úřadu MČ Praha 8

zdroj: MČ Praha 8

V návaznosti na dostavbu budovy tzv. Centra nová Palmovka, ve které bude umístěna radnice MČ Praha 8 a sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, vznikne i nové řešení prostranství před touto budovou. Projekt počítá s reprezentativním předprostorem s vodním prvkem, pobytovou loukou a obslužnou komunikací podél objektu.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Nový mobiliář

zdroj: MČ Praha 8

Celkem 6 nových prvků mobiliáře bude umístěno podél ulice Na Žertvách v blízkosti tramvajové zastávky. Kromě sezení poslouží mobiliář i k umístění vegetačních prvků, odložení zavazadla nebo krátkému posezení. Zbylé tři prvky budou umístěny v okolí křižovatky Palmovka (křížení ul. Na Žertvách a Zenklova). 

Dokument ke stažení

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
studie

Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality

zdroj: MČ Praha 8

Studie předkládá novou vizi palmoveckého kopce – takového, který se znovu stává plnohodnotnou součástí Libně. V budoucnu tak může mít nové palmovecké centrum v těsné blízkosti vyhledávaný park s neuvěřitelným výhledem, sportovním i gastro zázemím a dominantou koule viditelnou z velké části Prahy.

VÍCE O PROJEKTU
MČ Praha 8
realizováno

Revitalizace libeňského parčíku u Rokytky

zdroj: MČ Praha 8
VÍCE O PROJEKTU
Úprava veřejných prostranství
Projekty úprav veřejných prostranství tedy ulic, náměstí a parků včetně lokálních dočasných a dlouhodobých intervencí.
Známé záměry
Známé developerské a jiné investiční záměry v různých stádiích přípravy.
Území s plánovanou změnou
Vyznačení území, ve kterém územně plánovací dokumentace počítá se změnou využití a s nutností definovat novou urbanistickou strukturu.
Dopravní infrastruktura
Plánované projekty dopravní infrastruktury a její rekonstrukce včetně projektů, které vyplývají z platné územně plánovací dokumentace, ale nebyly dále rozpracovány.
Zklidnění dopravy Na Hrázi - Kotlaska

Zklidnění dopravy Na Hrázi - Kotlaska

zdroj: MČ Praha 8
MČ Praha 8
Studie
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce povrchů Zenklova

Rekonstrukce povrchů Zenklova

zdroj: MČ Praha 8
Hl. město Praha / Technická správa komunikací
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most

Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
vydané územní rozhodnutí, realizace nejistá
VÍCE O PROJEKTU
Rozvojové území Rohanské nábřeží

Rozvojové území Rohanské nábřeží

zdroj:

Rozvoj transformačního území Rohanské nábřeží bude důležitým krokem k propojení kompaktní zástavby Palmovky s Karlínem. Celkové urbanistické řešení s propracovanou strukturou veřejných prostranství by mělo zlepšit prostupnost území a přístup k rekreačnímu zázemí podél Vltavy. 

VÍCE O PROJEKTU
Rozvojové území Palmovka

Rozvojové území Palmovka

zdroj:

Pro budoucnost oblasti Palmovka je stěžejní urbanistické a funkční vyřešení tohoto území.

Většina pozemků je ve vlastnictví samosprávy nebo jimi kontrolovaných organizací (DPP).

Stávající situace je příležitostí pro koncepční a koordinovaný rozvoj území, který dále rozvine jeho současné hodnoty. Zodpovědnost za celkovou koncepci by neměla být na jednotlivých investorech, ale na samosprávě. 

VÍCE O PROJEKTU
Území autobusového nádraží

Území autobusového nádraží

zdroj:

Území již vysloužilého autobusového nádraží je v územním plánu vedeno jako území s polyfunkčním využitím všeobecně smíšeným a všeobecně obytným. DPP nyní jedná o jeho prodeji. Následně by mělo být investorem transformováno na obytnou a komerční funkci. 

VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce Libeňského mostu

Rekonstrukce Libeňského mostu

zdroj:
Hl. město Praha/TSK
platná povolení, realizace nejistá
VÍCE O PROJEKTU
Pobřežní IV jih / jižní obchvat Libně

Pobřežní IV jih / jižní obchvat Libně

zdroj:
Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.
VÍCE O PROJEKTU
Pobřežní IV sever / tunel pod Palmovkou

Pobřežní IV sever / tunel pod Palmovkou

zdroj:

Podán podnět na změnu územního plánu o vyjmutí tunelu. 

Hl. město Praha / Odbor strategických investic
záměr dle ú.p.
VÍCE O PROJEKTU
Sídlo MČ Praha 8 a ZZS bývalé Centrum Nová Palmovka

Sídlo MČ Praha 8 a ZZS bývalé Centrum Nová Palmovka

zdroj:
MČ Praha 8
ve výstavbě
VÍCE O PROJEKTU
Soubor bytových domů Dock C – Marina Boulevard

Soubor bytových domů Dock C – Marina Boulevard

zdroj: Crestyl

Marina Boulevard je poslední etapou rezidencí DOCK. Celková podlažní plocha projektu činí 14 288 metrů.

Crestyl / Marina Boulevard s.r.o.
ve výstavbě
VÍCE O PROJEKTU
Soubor bytových domů Dock B – River Watch III

Soubor bytových domů Dock B – River Watch III

zdroj: Crestyl

Soubor obytných domů o celkové rozloze 7 939 m, jejichž komplex tvoří nízkopodlažní bytové domy, které doplní stávající zástavbu v blízkosti Vltavy. 

Crestyl / River Watch 3 s.r.o.
ve výstavbě, termín dokončení léto 2018
VÍCE O PROJEKTU
Polyfunkční dům na místě autobusového nádraží

Polyfunkční dům na místě autobusového nádraží

zdroj:

Polyfunkční dům Palmovka One se záměrem na vybudování 277 bytů o 25 000 m obytných ploch

DPP / Akvo / Discovery Group
stavební řízeno zastaveno (2007)
VÍCE O PROJEKTU
Obytný soubor Zenklova Praha 8 - Libeň, při komunikaci Vojenova

Obytný soubor Zenklova Praha 8 - Libeň, při komunikaci Vojenova

zdroj: spis. zn. MCP8 102231/2017/OV.Pet

Jedná se o novostavbu obytného souboru sestávajícího se ze dvou bytových domů (AB a C) včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení staveniště a informační tabule. Vlastní stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 3645, 3646/1, 3646/3 v k.ú. Libeň.

CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. (zastupován CENTRAL GROUP a.s.)
zahájeno územní řízení
VÍCE O PROJEKTU
Soubor kancelářských budov Dock IN 05

Soubor kancelářských budov Dock IN 05

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 14 100 m2 HPP kancelářské plochy a 3 200 m2 HPP pro služby a obchody. 

Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Soubor kancelářských budov Dock IN 03

Soubor kancelářských budov Dock IN 03

zdroj: Crestyl

Jde o novostavbu kancelářských budov s 17 400 m2 HPP kancelářské plochy a 2 400 m2 HPP pro služby a obchody.

Crestyl / Docks Commercial, s. r. o.
ve výstavbě
VÍCE O PROJEKTU
Bezbariérový přístup do stanice metra Palmovka

Bezbariérový přístup do stanice metra Palmovka

zdroj: Dopravní podnik hl. města. Prahy
Hl. město Praha / DPP
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Zenklova

Rekonstrukce tramvajové tratě Zenklova

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce Thomayerových sadů

Rekonstrukce Thomayerových sadů

zdroj: MČ Praha 8

Obnova Thomayerových sadů s sebou přináší opravy cestní sítě, schodišť a zábradlí. V neposlední řadě proběhnou úpravy stávajících vegetačních prvků a mobiliáře.

MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Kavárna na náměstí

Kavárna na náměstí

zdroj: MČ Praha 8

Kavárna v předprostoru budovy Komerční banky u stanice metra promění dnes nevyužívaný prostor v místo k posezení. Objekt tvořený recyklovaným lodním kontejnerem a dřevěným pódiem dotváří hranu náměstí a jeho provoz umožní sociální kontrolu nad tímto veřejným prostorem.

Dokument ke stažení

MČ Praha 8
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Infocentrum s rozhlednou

Infocentrum s rozhlednou

zdroj: MČ Praha 8

Hmotově objekt vytváří dočasnou hranu budoucímu náměstí na Palmovce a pomáhá prostor definovat, svojí funkcí reaguje na potřebu informovat veřejnost o revitalizaci Palmovky a obecně o dění v této dynamicky se rozvíjející části Prahy. Rozhledna o výšce 9 m umožní sledovat proměnu místa z ptačí perspektivy a nahlížet tak za „okraj stavebních ohrad“ projektů v okolí.

Dokument ke stažení

MČ Praha 8
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Revitalizace Elsnicova náměstí

Revitalizace Elsnicova náměstí

zdroj:

Předmětem veřejné zakázky je oprava území u mostu přes Rokytku od Zenklovy ulice po Voctářovu. Odkryto bude mimo jiné koryto potoka. Rovněž bude vyměněna dlažba a lavičky či koše.

TSK a.s.
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Revitalizace Libeňského podzámčí

Revitalizace Libeňského podzámčí

zdroj:

MČ Praha 8 dokončila v létě 2018 revitalizaci Libeňského podzámčí, které bylo několik let v žalostném stavu a zcela nepřístupné. 

MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Rohanský park

Rohanský park

zdroj: https://www.palmovkated.cz/aktuality/praha-vypracuje-studii-rozvoje-rohanskeho-a-libenskeho-ostrova/
Rada hlavního města Prahy odsouhlasila v září 2019 návrh náměstka pro územní rozvoj a plánování Petra Hlaváčka a náměstka pro životní prostředí Petra Hlubučka, aby byla vypracována koncepční studie pro Rohanský a Libeňský ostrov. Výsledkem studie bude návrh řešení jednoho z posledních území pro vytvoření velkého metropolitního parku v centru města.


Hl. město Praha / IPR Praha
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Cyklostezka spojující Prahu 8 a Prahu 9

Cyklostezka spojující Prahu 8 a Prahu 9

zdroj: TSK, a.s.

Nová cyklostezka na Balabence v Libni propojí území Prahy 8 a 9. Stezka povede pod Čuprovou ulicí v místě, kde tato ulice vede po mostě. Během stavby bude také upraveno koryto Rokytky nebo opraveny komunikace.

TSK, a.s.
v realizaci
VÍCE O PROJEKTU
Předláždění tramvajové křižovatky a úprava veřejného prostranství

Předláždění tramvajové křižovatky a úprava veřejného prostranství

zdroj:
MČ Praha 8
Ve fázi DUR+DSP
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce haly Palmovka Open Park O

Rekonstrukce haly Palmovka Open Park O

zdroj:

Rekonstrukcí haly Palmovka vznikne 8 415 m nových kancelářských ploch. 

Metrostav
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Kancelářská budova Palmovka Open Park IV

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV

zdroj:

Kancelářská budova Palmovka Open Park IV nabídne 11992 m  kancelářských ploch a 998 m pro služby a obchody. 

Metrostav / Palmovka 4, s.r.o.
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Kancelářská budova Palmovka Open Park III

Kancelářská budova Palmovka Open Park III

zdroj:

Kancelářská budova komplexu Palmovka Open Park III přináší novou plochu 9672 m kancelářských prostor. 

Metrostav / Palmovka 3, s.r.o.
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Bytový dům Kotlaska

Bytový dům Kotlaska

zdroj: spis. zn. MCP8 023307/2009/OV.Hrd

Bytový dům Kotlaska nabídne 30 bytů. Celková podlažní plocha činí 2800 m. 

p. Šípek, p. Šípková
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Bytový dům Rezidence Elite

Bytový dům Rezidence Elite

zdroj:

Rezidence Elite vytvoří na Palmovce 3100m obytných ploch. 

Katsumi, a.s.
vydáno stavební povolení
VÍCE O PROJEKTU
Bytový dům City Loft

Bytový dům City Loft

zdroj:

Projekt City Loft představuje záměr na vybudování bytového domu s 58 byty o celkové ploše 5 200 metrů.

City Loft s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Polyfunkční dům při ulici Zenklova

Polyfunkční dům při ulici Zenklova

zdroj: Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.

Polyfunkční dům Zenklova představuje záměr na vybudování 30 bytů, celkové plochy nezjištěny.

Polyfunkční dům Zenklova s.r.o.
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně

Napojení Libeňského mostu na severní obchvat Libně

zdroj:
Hl. město Praha / TSK / Crestyl
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka - blok

Rekonstrukce tramvajové tratě Palmovka - blok

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Rekonstrukce tramvajové tratě Sokolovská, U Balabenky

Rekonstrukce tramvajové tratě Sokolovská, U Balabenky

zdroj: Dopravní podnik hl. města Prahy
Hl. město Praha / DPP
vydáno územní rozhodnutí
VÍCE O PROJEKTU
Předprostor nové budovy Úřadu MČ Praha 8

Předprostor nové budovy Úřadu MČ Praha 8

zdroj: MČ Praha 8

V návaznosti na dostavbu budovy tzv. Centra nová Palmovka, ve které bude umístěna radnice MČ Praha 8 a sídlo Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, vznikne i nové řešení prostranství před touto budovou. Projekt počítá s reprezentativním předprostorem s vodním prvkem, pobytovou loukou a obslužnou komunikací podél objektu.

MČ Praha 8
v přípravě
VÍCE O PROJEKTU
Nový mobiliář

Nový mobiliář

zdroj: MČ Praha 8

Celkem 6 nových prvků mobiliáře bude umístěno podél ulice Na Žertvách v blízkosti tramvajové zastávky. Kromě sezení poslouží mobiliář i k umístění vegetačních prvků, odložení zavazadla nebo krátkému posezení. Zbylé tři prvky budou umístěny v okolí křižovatky Palmovka (křížení ul. Na Žertvách a Zenklova). 

Dokument ke stažení

MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality

Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality

zdroj: MČ Praha 8

Studie předkládá novou vizi palmoveckého kopce – takového, který se znovu stává plnohodnotnou součástí Libně. V budoucnu tak může mít nové palmovecké centrum v těsné blízkosti vyhledávaný park s neuvěřitelným výhledem, sportovním i gastro zázemím a dominantou koule viditelnou z velké části Prahy.

MČ Praha 8
studie
VÍCE O PROJEKTU
Revitalizace libeňského parčíku  u Rokytky

Revitalizace libeňského parčíku u Rokytky

zdroj: MČ Praha 8
MČ Praha 8
realizováno
VÍCE O PROJEKTU
40 PROJEKTŮ

Co se již událo

Časová osa zachycuje hlavní kroky městské části Praha 8 a hlavního města Praha učiněné pro revitalizaci oblasti Palmovka. U jednotlivých kroků jsou ke stažení příslušné dokumenty.


Další podrobnější informace o projektu Palmovka 2030 jsou k dispozici na webu městské části Praha 8.

Počátek projektu
Září 2016
Duben 2017

Zpracována analytická studie oblasti Palmovka – z ní vyplývá nutnost vytvořit institucionální rámec pro revitalizaci oblasti na úrovni hlavního města.

Září 2017

Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí návrh institucionálního nastavení pro revitalizaci oblasti Palmovka a zadala výběr koordinátora pro projektové a předprojektové aktivity.

Mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 8 došlo k dohodě ohledně financování dostavby budovy tzv. Centra nová Palmovka. V budově bude sídlit Úřad MČ Praha 8 a Zdravotní záchranná služba hl. m. Prahy. 

MČ Praha 8 zveřejnila seznam intervencí, resp. zásobník projektů, které mohou zkvalitnit život na Palmovce ještě před tím, než hl. m. Praha vyřeší celkovou urbanistickou a dopravní koncepci. 

Březen 2018

Magistrát hl. m. Praha Odbor strategických investic obsadil pozici koordinátora pro předprojektové a projektové aktivity k rozvoji území Palmovka. 

Duben 2018

MČ Praha 8 představila projekty rychlých intervencí na Palmovce: nový mobiliář pro ulici Na Žertvách, kavárnu s pódiem pro předprostor před Komerční bankou a infocentrum s rozhlednou u jihozápadního ramene křižovatky. 

K dispozici Návrh majetkové politiky v oblasti křížení Palmovka, který stanovuje základní cíle pro nezbytné majetkoprávní úpravy a konkrétní doporučení pro jednotlivá místa a plochy. 

května 2018

MČ Praha 8 představila návrh veřejného prostranství před novou radnicí Prahy 8 (Centrum nová Palmovka). Komentáře a připomínky byly zapracovány do výsledné Studie veřejného prostranství v oblasti křižovatky Palmovka - řešení předprostoru nové budovy úřadu MČ Praha 8

Červenec 2018

Studie Palmovecký kopec: urbanistická vize lokality předkládá novou vizi palmoveckého kopce – takového, který se znovu stává plnohodnotnou součástí Libně. V budoucnu tak může mít nové palmovecké centrum v těsné blízkosti vyhledávaný park s neuvěřitelným výhledem, sportovním i gastro zázemím a dominantou koule viditelnou z velké části Prahy.

Listopad 2018

Společnost Metrostav vypověděla v listopadu 2018 minulému vedení MČ Praha 8 smlouvu o výstavbě Nové Palmovky kvůli chybějícím znaleckým posudkům. Budoucnost budovy, ve které má sídlit radnice osmé městské části a Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy, nyní aktivně řeší nové vedení radnice. Více čtěte zde

Březen 2019

Workshop hlavních aktérů rozvoje území Palmovky mezi kterými byli zástupci MČ Praha 8, Magistrátu hl. města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy, Dopravního podniku Prahy a další. Bylo rozhodnuto o vymístění tunelu z Územního plánu hl. města Prahy, zpracování územní studie a rekonstrukci ulice Sokolovská. Více zde

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ