Představujeme vám první výsledky vašich podnětů k náměstí Bohumila Hrabala a územní studii Palmovka

31. Července 2020

V období 8. - 19. 6. jste nás měli možnost potkat na Palmovce. Sbírali jsme podněty k plánované územní studii Palmovka a novému náměstí Bohumila Hrabala. S daty nyní pracuje projektový tým z UNIT architekti, s.r.o. Analýza území a jeho vnímání dále pokračuje, od srpna do října se můžete zapojit do sociologicko-antropologického výzkumu

NÁMĚSTÍ BOHUMILA HRABALA


HODNOTY
Hlavní cenností vnímanou respondenty současného řešení náměstí je přítomnost zeleně. Náměstí postrádá stín a od řešení zelené infrastruktury se očekává, že bude tento deficit vyřešen. Byl zdůrazněn potenciál zelené výsadby k vytvoření odpočinkového místa, s potřebou zastavení a setrvání v prostoru náměstí. Druhým nejohodnocenějším momentem náměstí je přítomnost židovské synagogy a její podíl na kulturních akcích v prostoru. Účastníkům vyhovuje, že je oblast ulice Na Žertvách a okolí metra přirozeně živou částí města, kolem které se generují různé volnočasové funkce (kavárny, restaurace), obchody a služby.

PROBLÉMY
Nejvíce podnětů v oblasti negativních rysů řešeného prostoru se vztahovalo k faktu, že náměstí B. H. nepřipomíná náměstí, neplní jeho funkci a je plné zbytkové, nepoužitelné a zbytečné zeleně. Náměstí není ohraničené, mizí do východní části ulice Na Žertvách (markantní je to především ve východní části). Náměstí není nijak rozdělené, logicky členěné, nemá proto dle respondentů lidské měřítko. Parkoviště v ulici Na Žertvách umrtvuje významný veřejný prostor, v noci není náměstí bezpečným prostorem. Náměstí neprošlo výraznější adaptací na bezmotorové typy dopravy.

POTENCIÁLY
Hlavní potenciály si účastníci ztotožnili s obecnými rysy náměstí, tedy s univerzálností využití veřejného prostranství, s možností konání různých akcí (kulturní akce, trhy, demonstrace apod.). Trhy pak byly nejčastěji zmíněným dočasným využitím plochy náměstí. Potenciál využití synagogy a střechy plánovaného nového objektu Palmovka ONE ke kulturním akcím.

NÁVRHY
Nejohodnocenější kombinací podoby byla kombinace zastíněné plochy zelení s uměleckou instalací připomínajícího literáta Bohumila Hrabala a důstojným doplněním prostoru pochozími plochami se zpěvným podkladem. Poptávány jsou trhy a obecně praktické využití tohoto veřejného prostoru v každodenním životě obyvatel.

PŘIPOMÍNKY BOHUMILA HRABALA NA NÁMĚSTÍ (v Libni) 
Památka by se mohla věnovat připomínce toho, že město je určeno k obývání, setkávání a potkávání, ze kterého se vynořilo mnoho inspirace pro Hrabalovi příběhy. Mezi konkrétními návrhy se objevovali nápady na hospodu provozovanou buď v objektu Palmovka ONE, nebo samostatně uprostřed náměstí. Dále pak věnovat vzpomínku městu, mizející či zmizelé Libni, či vytvořit symbolickou cestu, osu, krajinný městský prvek, naznačené symbolické spojení mezi pro Hrabala důležitými místy v Libní (palác Svět, divadlo Pod Palmovkou, ulice Na Hrázi, přetrvavší výčepy a hospody apod.). Mohl by tak vzniknout prvek, který bude přímo vetkán do veřejného prostoru Libně, či se sám stane veřejným.


Souhrnná zpráva "Závěry veřejného projednání k nové podobě náměstí Bohumila Hrabala v Praze – Libni" dostupná ZDE.


PROZATÍM DOSTUPNÉ PODNĚTY ÚZEMNÍ STUDIE PALMOVKA:


Získali jsme od vás 214 vyplněných online anket, které nám pomohou definovat budoucí rozvoj Palmovky. 

Představujeme vám první výsledky k prostorovým podnětům zaznamenaných v mapě. Celkem jsme obdrželi 863 označení v mapě. Ptali jsme se na:

  1. oblíbená místa,
  2. neoblíbená místa, 
  3. problémová místa pro cestu pěšky, 
  4. problémová místa pro jízdu na kole. 

Výsledky v mapě jsou dostupné ZDE

Souhrnná zpráva z anketního dotazníku se nyní zpracovává a bude vám v nejbližší době představena.

Zapojení veřejnosti zajišťuje Městská část Praha 8 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. města Prahy, HanusKA a Univerzitní centrum energetiky a efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB).  

ZAPOJTE SE
Staňte se součástí Palmovka Teď
CHCI BÝT SOUČÁSTÍ